Δερματοχειρουργική

Στο ιατρείο πραγματοποιούνται χειρουργικές επεμβάσεις αφαίρεσης σπίλων -κύστεων-λιπωμάτων με ταυτόχρονη λήψη βιοψίας που αποστέλλεται σε ειδικό παθολογοανατόμο για επιβεβαίωση της διάγνωσης και περαιτέρω παρακολούθηση όταν απαιτείται.